Polityka prywatności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i pouczenie Dostawcy danych

Wypełniając i przesyłając niniejszy formularz, udzielam firmie INTEROMODAL NEWS Sp. z o.o. 50-576 Wrocław, ul. Czerniawska 2A/27 (dalej „Administrator”) zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, pod następującymi warunkami:

Dane osobowe:

 • imię i nazwisko, tytuły,
 • nazwa firmy
 • funkcje
 • adres e-mail
 • telefon kontaktowy

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

 • administrowanie związane z organizacją wydarzeń zawodowych i imprez towarzyskich
 • wysyłanie zaproszeń i innych komunikatów związanych z działalnością Administratora, w tym współpracujących z Administratorem (sponsorzy generalni, partnerzy, współorganizatorzy)Czas przetwarzania danych osobowych: Dane będą przetwarzane przez okres 10 lat.
  Wypełniając i przesyłając formularz do Administratora, Dostawca danych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i oświadcza, że został należycie poinstruowany przez Administratora o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych) *, oraz, że powyższe dane osobowe są dokładne i prawdziwe, a przekazywane Administratorowi dobrowolnie. 

  Pouczenie dla Dostawcy danych

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
  27 kwietnia 2016 r. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (zwane dalej „rozporządzeniem”) informuje o tym, że:
  Dane osobowe Dostawcy danych będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, na poniższych warunkach:

 • Powodem podania danych osobowych przez Dostawcę danych jest interes Dostawcy danych w przesyłaniu informacji i zaproszeń lub ofert biznesowych na zorganizowane wydarzenia związane z działalnością Administratora, które nie byłyby możliwe bez podania takich danych
 • Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych, nie upoważnił żadnego przetwórcy danych do przetwarzania danych osobowych ani nie wyznaczył przedstawiciela do wykonywania obowiązków wynikających z rozporządzenia,
 • Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Dostawcy danych do państw trzecich, organizacji międzynarodowych lub innych organizacji, niż powyżej wskazanym osobom trzecim
 • Dostawca danych ma prawo do odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych w celu ich poprawienia lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwia się przetwarzaniu, ma prawo do przenoszenia tych danych na innego Administratora, jak również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że Administrator postępuje z naruszeniem Regulaminu podczas przetwarzania danych osobowych.      


Na wydarzeniach organizowanych w ramach cyklu INTERMODAL IN POLAND, będą wykonywane zdjęcia i nagrania wideo, które Organizator następnie udostępni uczestnikom wydarzenia, a także wykorzysta w celach marketingowych.

Przesyłając zgłoszenie i uczestnictwo, zgadzasz się na publikację zdjęć i filmów wideo z tego wydarzenia.

W związku z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej pochodzącej od Intermodal News Sp. z o.o. na podany w formularzu adres poczty elektronicznej.